Sau một ngày làm việc vả bây giờ đã đến lúc xả stress rồi.
Chơi chút đã. A thắng hay B thắng

☆☆☆☆☆
Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ trắc đạc định vị công trình
Bắn tim trục
Đo GPS
Đo sâu
Khảo sát lập bình đồ

http://www.tracdac.vn
Bình luận
Quảng cáo