Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trắc đạc như:
– Đo GPS
– Đo sâu hồi âm
Cho thuê tổ máy trắc đạc làm tại công trường theo tháng hoặc theo ngày.
– Định vị công trình
Ra tim trục công trình 
Bắn trục, cốt

– Đo vẽ thành lập bình đồ tính khối lượng đào đắp.
– Giám sát công tác trắc đạc
– Chuyển giao công nghệ đo đạc…
____________

Quảng cáo

http://www.tracdac.vn
Bình luận