Dịch vụ

Đơn giá đo đạc tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

0

Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mới nhất). Sau đây chúng tôi xin gọi là đơn giá đo đạc mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi là đơn giá dịch vụ đo đạc mới nhất. Quyết định này bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các phần sau: 

 Phần đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Phần đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Bộ đơn giá chi tiết được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này). Đối tượng áp dụng

Đơn giá đo đạc mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh


 Đơn giá đo đạc ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết dịnh bộ đơn giá đo đạc tại thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng


Đơn giá đo đạc ban hành kèm theo Quyết định này còn làm cơ sở để lập và thẩm tra dự toán các dự án, công trình liên quan đến công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước.
Đơn giá đo đạc mới nhất năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đang áp dụng bộ đơn giá đo đạc theo Quyết định số: 04/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh, đến khi có thông báo mới.
Download toàn bộ văn bản tại đây: Quyêt định số 04/2017/QĐ UBND Hoặc tại đây:  http://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/120178/VanBanGoc_04-2017-Q%C4%90-UBND.pdf
Xem thêm:
– Đơn giá đo đạc mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh
– Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn
– Đo vẽ bản đồ hiện trạng và bản vẽ hoàn công tại Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh
– Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử
– Kiến thức trắc địa, kiến thức đo đạc

– Dịch vụ đo đạc tại thành phố Hồ Chí Minh
– Giới thiệu máy toàn đạc điện tử Leica
– Phần mềm bóc khối lượng
– Phần mềm bình sai lưới trắc địa
– Dịch vụ định vị công trình xây dựng chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh
– Tổng hợp những phần mềm dành cho kỹ sư xây dựng,phần mềm dành cho kỹ sư trắc địa
– Trái đất và cách biểu thị bề mặt trái đất
– Hướng dẫn đưa bản vẽ Autocad lên Google Earth bằng phần mềm Dpsurvey
– Quy định kỹ thuật chung về Lưới độ cao quốc gia
– Đo vẽ bản đồ hiện trạng và bản vẽ hoàn công tại Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *