Dịch vụ

BỘ ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤT

0

Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký câp giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đât trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mới nhất).

Quyết định này bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các phần sau:
 1. Phần đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;
 2. Phần đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Bộ đơn giá chi tiết được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).
  Đối tượng áp dụng
 1. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này còn làm cơ sở để lập và thẩm tra dự toán các dự án, công trình liên quan đến công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước.
Quyết định số : 04/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 04/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh
  Download toàn bộ văn bản tại đây: Quyêt định số 04/2017/QĐ UBND
http://www.tracdac.vn

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *