Tin tức

Đơn giá đo đạc địa chính tại thành phố Hồ Chí Minh mới nhất

0
don-gia-do-dac-nam-2022

Đơn giá đo đạc tại thành phố Hồ Chí Minh

Đơn giá đo đạc địa chính tại thành phố Hồ Chí Minh mới nhất năm 2022, đến thời điểm hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang áp dụng bộ đơn giá đo đạc địa chính được ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành năm 2017. Quyết định 04/2017/QĐ-UBND về việc ban hành bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký câp giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đât trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ,
xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các phần sau:
1. Phần đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;
2. Phần đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Bộ đơn giá chi tiết được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Đối tượng áp dụng đơn giá đo đạc địa chính thành phố Hồ Chí Minh

1. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

don-gia-do-dac-tp-hcm

Đo vẽ địa chính tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Đơn giá đo đạc địa chính ban hành kèm theo Quyết định này còn làm cơ sở để lập và thẩm tra dự toán các dự án, công trình liên quan đến công tác đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho phù hợp.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh đơn giá trong trường hợp có biến động về giá, định mức hoặc khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu

Hiệu lực thi hành bộ đơn giá đo đạc địa chính thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bộ Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở – ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Download bộ đơn giá đo đạc địa chính tại thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn một số điều khi áp dụng bộ đơn giá đo đạc tại Tp Hồ Chí Minh

1. Đơn giá sản phẩm đăng ký đất đai, tài sản gắn liên với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất chỉ tính đến các chi phí trong đơn giá, chưa tính các chi phí ngoài đơn giá như: chi phí khảo sát thiết kế, chi phí kiểm tra nghiệm thu, thu nhập chịu thuế tính trước.. .và thuế giá trị gia tăng. Các chi phí ngoài đơn giá nếu có phát sinh sẽ được tính them vào dự toán kinh phí theo qui định tại thong tư lien tịch số 04/2007/TTLTBTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc Hướng dân lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai và các văn bản pháp lý khác có lien quan. Thuế giá trị gia tăng tính theo quy định hiện hành.
2. Đơn giá sản phẩm này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, hệ thống Văn phòng Đăng ký Đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường xã trong công tác lập, thẩm tra dự toán, thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai.Phụ cấp đặc biệt trong bộ đơn giá chưa tính, khu vực thi công nằm trong vùng sâu, vùng xa, hải đảo được hưởng phụ cấp này thì tính bổ sung. Do bộ đơn giá này áp dụng cho khu vực các đơn vị nhà nước và sự nghiệp nên khi áp dụng không tính chi phí khấu hao thiết bị (lấy cột đơn giá trừ đi giá trị tại cột khấu hao). Đồng hời, ở những đơn vị đã được bố trí biên chế cho công tác quản lý chung khi áp dụng không tính chi phí quản lý 15%.

Bản đồ địa chính được cong ty đo đạc lập phục vụ quản lý đất đai từng địa phương

Bản đồ địa chính

Dịch vụ đo đạc lập bản vẽ hiện trạng, dịch vụ đo đạc địa chính tại Tp Hồ Chí Minh   Điện thoại: 0924 063 888

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *